KALKINMA AJANSLARI
 

5449 sayılı kanun ile kurulan kalkınma ajanslarının amacı, Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
 

Kalkınma Ajansları Hibe Programları T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili bölgenin kalkınma ajansı tarafından yürütülen hibe programlarıdır. Kapsam olarak AB hibe programları ile benzerlikler içeren kalkınma ajansları, hibe programlarının önceliklerini, bölgelerin ihtiyaç ve sorunlarından hareketle belirlemektedir.
 

İktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek programı gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %50 ila %90 oranları arasında destek verilmektedir.
 

Türkiye'de 81 ili kapsayan 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulmuştur.
 

BAKANLIK DESTEKLERİ
 

Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. Türkiye sürdürülebilir kalkınmanın inşası için hem dünyadaki küreselleşme sürecinin tüm alanlarında bu gelişim sürecine yön verebilecek bir rol üstlenmek hem de ülke içerisinde uygun yapılanmaların eksikliklerini gidermek zorundadır. Bu doğrultuda “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonuna ulaşabilmek amacı ile ulusal stratejiler belirlenmektedir.
 

Birge Turizm Danışmanlık A.Ş. ülke genelindeki bakanlıkların bu kapsamda yayınladıkları çeşitli hibe programlarına yönelik olarak ilgili kurum/kuruluşlara hibe danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.
 

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI
 

Avrupa Birliği daha güçlü bir mali yapıya kavuşmak ve ortak bir politika oluşturmak amacı ile hem üye hem de üyeliğe aday ülkelere çeşitli mali yardımlar sağlamaktadır. Türkiye, 1963 tarihinden beri Avrupa Birliği mali yardım imkânlarından yararlanmaktadır. 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde Türkiye “Aday Ülke” olarak kabul edilmiş ve Türkiye- AB arasında katılım öncesi mali işbirliği başlamıştır. Adaylık döneminde, AB tarafından Türkiye’ye sağlanan mali yardımlar nitelik olarak, hibe ve kredi şeklinde verilmektedir. Bu mali yardımların tamamı proje bazında sağlanmaktadır.
 

Avrupa Birliği fonları, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye tahsis ettiği “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” ile Türkiye’nin yıllık aidat ödeyerek katıldığı Avrupa Topluluğu Programları olarak tanımlanmaktadır.
 

7. ÇERÇEVE PROGRAMI
 

Çerçeve Programları, Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak, bu yolla sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere yürüttüğü, belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi yer almaktadır. İlki 1984 yılında yürürlüğe giren çerçeve programları kapsamında çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri desteklenmektedir. Çerçeve Programları ülkelere tahsis edilen maddi bir yardım değildir. Çerçeve Programları kapsamında, Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak "projelere" mali destek sağlanmaktadır.
 

7. Çerçeve Programı, 2007-2013 yılları arasında yürürlükte kalacak olan çerçeve programıdır. Program 53,2 milyar avroluk bir bütçeye sahiptir. Program'a üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri başvuru yapabilmektedir. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilmektedir.
 

 Türkiye, Çerçeve Programlarına 2002-2006 yıllarını kapsayan 6. Çerçeve Programı’ndan itibaren katılım sağlamıştır. Halen devam etmekte olan 7. Çerçeve Programı’na da aday ülke statüsü ile katılmaktadır.
 

 7. Çerçeve Programı, Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara yenilikçi ve AR-GE’ ye yönelik yüksek bütçeli projelerini hayata geçirme imkânı sağlayabilecek önemli bir fırsattır. Program, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine katkı sağlamanın yanı sıra, yeni teknolojilere erişim olanağı sunmakta, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmekte, KOBİ’lere dışa açılma, doğru teknolojiyi transfer etme ve teknolojide yeni standartların oluşumu sürecinde yer alma imkânı tanımaktadır.
 

7. Çerçeve Programı, "İşbirliği", "Fikirler", “Marie Curie Araştırma Programları”, "Kapasiteler" ve “Ortak Araştırma Merkezleri” olmak üzere beş özel programdan oluşmaktadır.
 

ULUSAL AJANS
 

Türkiye Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’na 2004 yılından itibaren tam üye olarak katılım sağlamaktadır.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’nın Türkiye'deki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtılması, proje teklifleri ve diğer başvuruların kabul öncesi değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması, Türkiye'de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile gerekli sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulmasından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) sorumludur.
 

Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda toplayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’nın eğitim ayağını oluşturmaktadır.

Program, hayatboyu öğrenme yoluyla Avrupa Birliği’ni ileri bir bilgi toplumu haline getirmeyi, daha çok ve daha iyi iş imkânı yaratmayı, sosyal bütünlüğü geliştirmeyi; birlik içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
 

Hayat Boyu Öğrenme Programı, Comenius (Okul Eğitimi), Erasmus (Yüksek Öğretim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim), Grundtvig (Yetişkin Eğitimi), Ortak Konulu ve Jean Monnetolmak üzere toplam 6 sektörel programdan oluşmaktadır.

Program, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkânı ve karşılıksız mali katkı sağlamaktadır.
 

Avrupa Birliği Gençlik Programı’nda ise gençler, gençler için çalışanlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve gençlerden oluşan gruplar için çok çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dâhil olabilmekte, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve gençlik grupları ise uluslararası veya yerel projeler gerçekleştirebilmektedirler.  


BÜYÜKELÇİLİK HİBELERİ
 

Büyükelçilikler tarafından verilen hibeler gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişliğine ve refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak amacı ile sağlanan küçük çaplı hibelerdir.
 

Büyükelçilikler Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşları (Çoğunlukla yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri) güçlendirmeye yönelik hibeler sunmaktadır. ABD, Kanada, Danimarka, Hollanda, İngiltere, Japonya ve Avustralya Türkiye’ye en çok hibe desteği sağlayan büyükelçilikler arasında yer almaktadır.